Kapat Ikon
Подход за корпоративно управление

Управленчески подход

Акташ Холдниг, ръководен от своите принципи на корпоративно управление, във всяка своя дейност, осигурява на своите  партньори  „доверие” и „качество” .
Акташ Холдинг стриктно се придържа  към корпоративните ценности в своята  изследователска и развойна дейност и отдава приоритетно значение на колективната работа  за  „иновативност”, предначертаваща насоките в отрасъла и осигуряващи висококачествено производство и услуги.

Акташ, интегрира в своята налична компютърна система всички необходими технологиични приложения на века в условията на доминиращия конкурентен капитал. Отдава голямо значение на устойчивостта на целите за превръщане в световна търговска маркапрез 2023 г. От 1938 г. до днес, Акташ изминава един труден път и напредва с уверени крачки към целта, благодарение на което се превърна в глобален фактор в своя сектор. 

Акташ Холдинг, продължава да внася своя дял  в  местната, национална и глобална икономика. Възприема  като основен принцип  ролята на човека, природната среда и успоредно с това разбирането за ефективно и ефикасно управление, като успява дасъвместява в своята визия всички други налични ценности.  

Професионална етика

Акташ Холдинг поема своята отговорност за  въвеждане и поддържане на  световните хуманитарни принципи във всички сфери на своята дейност В рамките на тези принципи е разработен вътрешен етичен кодекс и e подписано споразумение за етични правила, като с всичко това се цели допринасяне за  стабилността на фирмата. 

Същевременно нашата фирмена политика включва и такива  общоприети принципи като честност, принципен подход и съвместимост.
Съпричастност към проблемите на околната среда
Ние действаме със съзнанието за съпричастност към „зеленото  движение”, което допринася за общественото развивитие, чрез участие в различни социални програми.

Паралелно със стабилния успех на фирмата и изграждането на нейната бъдеща визия нашите действия са ориентирани към природата, културата и човека, със съзнанието за екологичен подход.

Възприели критерия за съпристност към проблемите на екологията на всички производствени етапи за създаване на една по-добра среда  в съвременния свят на бързо изчерпване на ресурсите. Във всяко начинание ние отдаваме приоритетно значение на екологията и на „зеленото движение". 

В своята дейност се ръководим от чувството за отговорност за съхраняване на природните ресурси при всички оперативни процеси, предотвратяване на замърсяването на въздуха и водата и усъвършенствуване на разработките, допринасящи за екологичното развитие.

Ние знаем, че насърчаването на общественото екологично съзнание е  основно задължение на всички нас, за да можем да оставим на бъдещите поколения една годна за живот, здравословна, екологична среда.

Ръководени от тази мисъл ние продължаваме своята дейност  за непрекъснато усъвършенстване и развитие, и  подхождаме старателно към всички тези начинания .

Освен това се стараем да привлечем всички свои партньори в полза на каузата за екологична отговорност.

Услугите на информационното общество | 2024 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..