Kapat Ikon
Kişisel Veri Koruma Politikası

Bu politikanın amacı, Aktaş Hava Süspansiyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla hukuka uygun bir biçimde yürüttüğü Kişisel Verileri İşleme faaliyetleri ve ilgili sistemler konusunda İlgili Kişileri bilgilendirmektir. Bu bağlamda, Aktaş KVKK kapsamında Kişisel Verileri işleme faaliyetlerini, Kişisel Verileri İşlemeye konu Veri Sahiplerinin haklarını işbu Politika'da açıklamış bulunmaktadır.

Bu kapsamda Kanunda ifade edilen bazı terimler hakkında bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur;

İfade eder.

  1. A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Aktaş, KVKK 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde örneklenen amaçlar kapsamında, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin aşağıdaki ilkeleri benimser;

B. AKTAŞ TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Kişisel Veriler, Veri Sahibi’nin Açık Rızasına dayalı olarak veya KVKK'nın 5. ve 6. maddelerince Açık Rıza gerektirmeyen haller kapsamında işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir. Aktaş ile Veri Sahibi arasındaki ilişkinin türüne, niteliğine ve Kişisel Verileri İşleme amacına bağlı olarak işbu Politika'daki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen Kişisel Veri kategorileri genel olarak aşağıdaki gibidir:

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Veriler, Aktaş tarafından aşağıda örneklenen amaçlar kapsamında işlenebilmektedir;

D. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Aktaş, işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde ve KVKK'nın 8 ve 9'uncu maddelerinde öngörülen şartlar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı iştirak, tedarikçi ve iş ortaklarına veri aktarımı yapabilmekte ve Kişisel Veriler bu kapsamda uygun ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Aktaş tarafından işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için KVKK'nın 5 ve 6'ncı maddelerinde öngörüler şartlar çerçevesinde doğrudan aday çalışanlardan, çalışanlardan, müşterilerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından, iştiraklerden, resmi kurumlardan ve diğer fiziki ortamlardan Kişisel Veri edinilebileceği gibi, internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığı ile dolaylı olarak da Kişisel Veri toplanabilmektedir.

F. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel Veriler Aktaş bünyesinde, ilgili yasal saklama süreleri müddetince veya bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve amaçların gerçekleştirilmesi için gereken süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı veya yasal saklama süresi sona eren Kişisel Veriler, Veri Saklama ve İmha Politikası'na uygun olarak imha edilmektedir.

G. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri Sahibi, KVKK'nın 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir:

Yukarıdaki haklardan birini kullanmak üzere Veri Sahiplerinden gelecek talepler, Aktaş tarafından en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Veri Sahipleri, taleplerini belirtilmiş yöntemlerle aşağıdaki adreslerden birine iletebilecektir;

Posta adresi: Ovaakça Santral Mh. 9.Çalışkan Sk. No:1-1/A-1/B Osmangazi/BURSA

E- posta adresi:  bgys@aktasholding.com

Kep adresi: aktashava@hs02.kep.tr

H. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Aktaş, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.

R.Serkan AKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.