Kapat Ikon
Политика За Защита На Личните Данни

Целта на тази политика е информиране на заинтересованите лица относно дейностите по обработка на лични данни и свързаните с това системи, които „Акташ Хава Сюспансион Системлери Санайи ве Тиджарет“ АД провежда и използва в обхвата на Закон № 6698 за защита на личните данни (ЗЗЛД) в качеството си на Администратор на лични данни, в съответствие със законоустановения ред. В настоящата Политика, Акташ разкрива дейностите си по обработка на лични данни в обхвата на ЗЗЛД и правата на субектите на личните данни, които са предмет на обработката на лични данни.

В този обсег, по-долу е представена информация за някои от термините, използвани в текста на Закона:

  1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно член 4., ал. 2. на ЗЗЛД и в обхвата на целите, изброени в Раздел „Цели за обработка на личните данни“ на настоящата Политика, „Акташ“ възприема следните основни принципи при обработката на личните данни:

B. ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ СТРАНА НА „АКТАШ“

Личните данни се обработват въз основа на откритото съгласие на субекта на данни или в обхвата на случаи, които не изискват открито съгласие съгласно член 5. и 6. на ЗЗЛД, в рамките на целите, определени в раздел „Цели за обработка на лични данни“ на настоящата политика. Категориите Лични данни, които се обработват според вида на взаимоотношението между „Акташ“ и субекта на данни, характера си и целите за обработка на данни, в общи линии са следните:

C. ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни могат да се обработват от страна на „Акташ“ за следните примерни цели:

D. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Акташ“ може да извършва прехвърляне на данни в рамките на целите, чиито примери са изброени в раздел „Цели за обработка на лични данни“ и в границите на условията, предвидени в член 8. и 9. на ЗЗЛД, към съучастията, доставчиците и бизнес партньорите си в чужбина и в този обхват, личните данни да се обработват и съхраняват в подходящи пространства.

E. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За обезпечаване от страна на „Акташ“ на целите, чиито примери са изброени в раздел „Цели за обработка на лични данни“, в рамките на предвидените в член 5. и 6. на ЗЗЛД условия може да се придобиват лични данни по директен начин от кандидат служители, клиенти, доставчици, бизнес партньори, съучастия, официални институции и други физически пространства, както и индиректно от Интернет сайтове, мобилни приложения и други издания, които са достояние на обществото или от провеждани обучения, организации и подобни мероприятия.

F. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В структурата на „Акташ“, личните данни се съхраняват съгласно съответните законови срокове за съхранение или в срок, необходим за осъществяването на дейностите и целите, свързани с тези данни. Личните данни, чиито цел или срок за съхранение е приключил, се унищожават в съответствие с Политиката за съхранение и унищожаване на данни.

G. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Съгласно член 11. на ЗЗЛД, Субектът на лични данни притежава следните права:

Исканията, постъпили от Субектите на данни за упражняване на гореспоменатите права, ще бъдат приключвани от страна на  „Акташ“ в рамките на 30 дни. Субектите на данни отправят исканията си чрез определените методи, на един от следните адреси:

Пощенски адрес: Ovaakça Santral Mh. 9. Caliskan Sk. No:1-1/A-1/B Osmangazi / БУРСА / ТУРЦИЯ

И-мейл адрес: bgys@aktasholding.com

Регистрирана електронна поща: aktashava@hs02.kep.tr

H. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“Акташ“ отдава значение на опазването на поверителността и сигурността на личните данни. В тази насока се предприемат необходимите технически и административни мерки за защита на личните данни от неоторизиран достъп, щети, загуби или разкриване. С тази цел се прилагат необходимите контрол над достъпа до системите, контрол над достъпа до даните, контрол над безопасното прехвърляне на данни, контрол над непрекъснатостта на работата и другите необходими видове корпоративен контрол.

Р. Серкан АКТАШ
Председател на борда

Услугите на информационното общество | 2024 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..