Kapat Ikon
Политика за човешките ресурси

Устойчиво развитие и промяна:


Недискриминационен подход:


Чистосърдечна комуникация и съпричастие:


Работа в екип и привързаност към фирмената култура:


Действия на нашите специализирани кадри,  насочени към постигане на резултат:


Прозрачност:


Целенасочен подход и оценка на изпълнението:

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..