Kapat Ikon
Тема на досие: Обществена равнопоставеност на половете

В наши дни, по целия свят се провеждат важни разработки за увеличаване на осведомеността относно постигането на равенство между жените и мъжете във всяка сфера.

Можем да обобщим накратко дефиницията за обществената равнопоставеност на половете като състояние, в което жената и мъжът притежават равни права във всяка една сфера от живота.

Тази важна и деликатна тема заема мястото си и сред Целите за устойчиво развитие, които са приети от Организацията на обединените нации през 2015 г. и се очаква да останат на дневния ред на света до 2030 г.

Постигането на обществената равнопоставеност между половете във всяка една сфера, което е една от най-важните показатели, определящи нивото на развитие на държавите,  би било възможно ако се излезе извън общоприетите стереотипи и се възприеме едно по-равноправно и сътрудническо поведение.

Следователно, отхвърлянето на предразсъдъците и действането на мъжете и жените в рамките на модел, който се основава на равнопоставеност и сътрудничество във всяка една област, ще бъде важна стъпка, направена към един по-красив и достоен свят.

  
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..