Kapat Ikon
Тема на досие: Ролята на жените в бизнеса

Според направени статистически проучвания, жените съставляват половината от световното население и една трета от работната сила.

Следователно, равнопоставеността на половете в обществото означава жените и мъжете да притежават равни права  във всики сфери на живота.

Според проучванията, колкото по-малка е разликата в броя на заетите на длъжност мъже и жени в дадено предприятие, толкова паралелно се увеличава печалбата на предприятието.

Осигуряването на равни възможности на жените, както във всички сфери, така и в бизнеса, ще бъде важна стъпка за устойчиво развитие.

От друга страна, именно 8- ми март- Международния ден на жената допринася за постигането на тази цел.

 

 

 

  
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..