Kapat Ikon
Предговор - Даваме приоритет на разнообразието и всеобхватността в басейна си от таланти

Здравейте,

В този наш брой искам да ви спомена за обществената равнопоставеност на половете, която се намира сред най-важните ни приоритети като фирма.

Първоначално, дефиницията за обществената равнопоставеност на половете защитава, отговорностите или ролите, които обществото отрежда на жената и мъжа да бъдат преразпределени отново по равен и сътруднически начин.

За съжаление виждаме, че жените, които съставят половината от световното население, не се радват на предимства, нито в обществения живот, нито в механизмите за взимане на решения от участието в икономическия и политическия живот до достъпа до образование.

За да се предотврати това положение, да се увеличи осведомеността относно равнопоставеността на половете и ефектът от нея, в Целите за устойчиво развитие, които приеха през 2015 г., ООН поставиха точката за Обществената равнопоставеност на половете като един от приоритетните критерии.

Защото, несъмнено е, че един от най-важните компоненти за развитието на едно общество е жената  и мъжът да притежават равни права във всяка една област.

И ние като „Акташ“ Холдинг действаме с това самосъзнание и включваме приоритета за обществената равнопоставеност на половете в стратегиите и проектите на дружеството си. В същото време, продължаваме, без да губим скорост и инвестициите си по този въпрос.

Особено като мултинационална компания, разпространена в 6 континента, в локациите си по четирите краища на света ние наред с компетенциите, отдаваме голямо значение и на разнообразието и всеобхватността на човешките си ресурси.

Обобщено казано, ние като дружество даваме приоритет на разнообразието и всеобхватността в басейна си от таланти.

В подкрепа на разработките ни в тази насока, ние сме подписали Глобалния договор на ООН (UN Global Compact) и Принципите за овластяване на жените (WEPs) със сътрудничеството на Отдела на ООН за равенство между половете и овластяване на жените (UN Women).

Иначе казано, ние като дружество, водени от целта за развитието на обществената равнопоставеност на половете и създаването на фирмени политики в тази насока, отдаваме пълната си подкрепа към Принципите за овластяването на жените, които обединяват около общата кауза Организацията на обединените нации, работнически синдикати и неправителствени организации.

Следователно, подкрепяйки обществената равнопоставеност на половете във всяка една област от живота, изпълняваме отредените ни отговорности в точката на включването на жените в работната сила.

Ще продължаваме да правим решителни стъпки в тази насока.

С уважение,

Искендер УЛУСАЙ

Председател на Изпълнителния съвет на „Акташ“ Холдинг

  
Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..